hoofdzaken die het hart raken
Sonja Vlaar

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

VOOR DIENSTVERLENING

Attune   Bosscheweg 135j   5282 WV Boxtel

Telefoonnummer: 06 51762344

BTW NL172131601.B02                      

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch: 54216133

IBAN: NL 68 INGB 0005 9680 79

Artikel 1  Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: Attune is de gebruiker van de algemene voorwaarden en opdrachtnemer zoals vermeld in de desbetreffende overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht.

Opdrachtgever: de wederpartij van Attune die handelt in de uitoefening van zijn beroep of functie of anderzijds die een opdracht door Attune wil laten uitvoeren.

Opdracht: het ten gunste van de opdrachtgever ontwikkelen en/of leveren van producten en diensten.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2  Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Attune en een opdrachtgever waarop Attune deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Attune, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Attune en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 3  Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Attune gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Attune is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzendkosten, reiskosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Attune daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Attune anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Attune niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4  Uitvoering van de overeenkomst

1. Attune zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Attune het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Attune aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Attune worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Attune zijn verstrekt, heeft Attune het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Attune is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Attune is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Attune kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Attune de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door Attune of door Attune ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart Attune voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5  Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Attune zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Attune de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Attune daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Attune geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Attune kunnen worden toegerekend.

6. Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Attune eerst na schriftelijke acceptatie

7. Door het enkele feit van plaatsing van een opdracht doet opdrachtgever afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in Art. 6.265 B.W. alsmede in alle andere artikelen daaromtrent.

Artikel 6  Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Attune en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Attune derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

3. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (als zodanig zullen gelden: ziekte, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het verkeer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Attune door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken) ontslaan Attune van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde nog recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.

4. In geval van overmacht zal Attune daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zal de opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Attune het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Artikel 7  Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Attune, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

5. Indien Attune met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Attune niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Attune mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Attune kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen. Bovendien mag Attune het honorarium verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Attune, dat in redelijkheid niet van Attune mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

6. Attune zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Attune zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7. Indien opdrachtgever de door Attune kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in kennisgeving van Attune genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8  Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Attune aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Attune op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Attune heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. Attune kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Attune kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. Attune kan bij projecten die een factuurbedrag van € 10.000,00 overschrijden, de facturatie spreiden. In dat geval zal 1/3 van het geprognosticeerde factuurbedrag bij ondertekening van de overeenkomst, 1/3 bij aanvang van het werk en 1/3 bij afronding van de werkzaamheden worden gefactureerd.

7. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Attune moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15 % van het betrokken bedrag met een minimum van € 250,00.

Artikel 9  Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Attune geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Attune totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Attune gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Attune zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door Attune geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat Attune zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Attune of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Attune zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10                  Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het (tijdig) nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien Attune hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11                  Onderzoek en reclames

1. Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na de uitvoering van de opdracht mogelijk. Attune is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Attune als bindend.

2. Opdrachtgever zal alle door Attune voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking vertonen, o.a. door Attune de gelegenheid te bieden ter plaatse ene onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

3. Indien Attune een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal Attune de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.

4. Attune aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

5. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Attune niet; met name zal Attune in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

Artikel 12                  Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Attune recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Attune zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Attune, zal Attune in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Attune extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13                  Opschorting en ontbinding

1. Attune is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst Attune ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is Attune bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Attune op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Attune de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Attune behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14                  Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Attune aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Attune het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15                  Aansprakelijkheid

1.Attune draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Attune te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

2. Opdrachtgever is gehouden Attune schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welde derden tegen Attune instellen ter zake van schade ontstaan door de uitgevoerde diensten.

3. Indien Attune aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

4. Indien Attune aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Attune te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Attune voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het totaal verschuldigde honorarium van de verleende opdracht.

5.Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Attune beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Attune aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Attune toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8. Attune is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Attune of ondergeschikten van Attune.

Artikel 16                  Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart Attune voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan Attune informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17                  Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18                  Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Attune geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Attune niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Attune worden daaronder begrepen.

3. Attune heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Attune haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel Attune ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Attune gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19                  Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Attune verplicht zich alle door de opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door Attune niet dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel gepubliceerd. Eventueel door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens zullen door Attune vrijelijk bij de uitvoering van de opdracht kunnen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Attune gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Attune zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Attune niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

4. Professionals van Attune zijn gehouden aan het privacyreglement en klachtenreglement van Attune en daarenboven aan de gedragscode van de beroepsvereniging waarbij de professional is aangesloten.

Artikel 20                  Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Attune zich de rechten en bevoegdheden voor die Attune toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van de geest die Attune bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, aanpak, werkwijzen, software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden, brochures en dergelijke, berusten en verblijven exclusief bij Attune en/of haar licentiegevers en komen nimmer toe aan de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Attune is het de opdrachtgever niet toegestaan deze producten/voortbrengselen van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen de organisatie van de opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien.

4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.

5. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart de opdrachtgever Attune voor alle door het bureau geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken van de kant van derde rechthebbenden.

6. Attune behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21                  Monsters en modellen

1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 22                  Niet-overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Attune, medewerkers van Attune of van ondernemingen waarop Attune ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23                  Inschakeling van derden

1. Attune is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht, ook namens en op kosten van de opdrachtgever (d.w.z. ook buiten de “onderaanneming”) , diensten van derden te betrekken. Indien deze diensten van derden door Attune worden betrokken, dan zal Attune de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.

2. Het is mogelijk dat deze derden hun aansprakelijkheid beperken. Het is Attune toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever toe te staan.

3. Attune is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen ontvangen informatie.

4. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg met Attune.

Artikel 24                  Begeleiding van klanten

1. Het karakter van de dienstverlening is inzichtgevend en gericht op de persoonlijke bewustwording en de daarmee gepaard gaande lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en verandering van de klant. De klant past deze bewustwording naar eigen keuze als dan niet toe in zijn persoonlijke situaties.

2. Voor zowel informatie-uitwisseling, lichaamsgerichte oefeningen ter ontspanning en lichamelijke correcties als persoonsgerichte methoden wordt verondersteld dat de klant lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht dan wel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling.

3. Bij de intake wordt ervan uitgegaan dat de klant geen lichamelijke of psychische belemmeringen heeft om gebruik te kunnen maken van de diensten van Attune. Bij twijfel of de klant aan deze voorwaarden voldoet, dient de klant zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of de diensten van Attune voor hem verantwoord zijn. Indien de klant hieraan twijfelt, wordt van hem verwacht dat hij dit meldt aan de begeleidende professional van Attune.

4. De individuele begeleider van Attune behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een professionele relatie met een klant. Ook heeft de individuele begeleider het recht om tijdens de dienstverlening de cliënt door te verwijzen naar een andere professional of om andere reden de relatie met de klant te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een integraal onderdeel van het ontwikkelingsproces en worden deze als zodanig gefaciliteerd.

5. De begeleidende professional van Attune ondersteunt klanten naar beste weten om meer inzicht te krijgen in hun persoonlijke functioneren. De professional van Attune verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de visie en uitgangspunten van het bedrijf.

6. De professionele begeleider van Attune is verantwoordelijk voor het creëren van een bevorderend en veilig leerklimaat. Tijdens de dienstverlening worden de door de klant geformuleerde “gewenste resultaten”als uitgangspunt genomen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze af te stemmen met de opdrachtgever.

De klant is en blijft verantwoordelijk voor het behalen van de gewenste resultaten.

7. De bij Attune aangesloten professionals onderschrijven de visie en uitgangspunten van Attune. Deze zijn schriftelijk uitgewerkt en kunnen desgevraagd aan de opdrachtgever of klant ter beschikking worden gesteld.

8. De klant is ten alle tijd zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie over zijn geestelijke en lichamelijk toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.

9. Wanneer klanten door Attune worden doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, professionals en andere informatiebronnen dan gebeurt dat op basis van de kennis over deze derden op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de begeleider van Attune. De begeleider van Attune gaat er vanuit dat de klant deze contacten beoordeeld op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.

10. De professionals van Attune handelen conform de gedragscode van de beroepsvereniging waarbij zij zijn geregisterd zoals bijvoorbeeld de LVSB, de NOLOC , het NIP etc.

11. Attune beschikt over een klachtenreglement en een privacyreglement dat ter inzage aan klanten ter beschikking wordt gesteld of waarvan op verzoek een kopie ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 25 Geschillen

1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in ‘s-Hertogenbosch, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Artikel 26                  Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Attune en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 27                  Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Attune.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Sonja Vlaar

Boxtel, 3 augustus 2006